20131101FallBarnSpotsy-03320131101FallBarnSpotsy-03620131101FallBarnSpotsy-04520131101FallBarnSpotsy-05920131101FallBarnSpotsy-06620131101FallBarnSpotsy-09320131101FallBarnSpotsy-09820131101FallBarnSpotsy-10220131101FallBarnSpotsy-10920140207ChancellorsvilleBattlefield-00220140207ChancellorsvilleBattlefield-00820140207ChancellorsvilleBattlefield-01620140209OutsideFL-03420140210FarmHouseOnRt3-01420140212OnOrangePlankRd-00720140312Spotsy-01320140325SpotsySnowBarn-00120140325SpotsySnowBarn-01620140325SpotsySnowBarn-03820140528SpotsyBarnStormy-467