20171103FawnLakeSwans-008 (8x12/16x24)20171103FawnLakeSwans-008 (5x7)20171103FawnLakeSwans-008 (8x10/16x20)20140430PinkPetalBlankets-01220140415SpringFlowerTrees-07320140322ClubHouseNightFL-01820140317WhiteReflectionsFL-01820140308TheClubFL-01220140227Spotsy-03220140213BeachChairsFL-03520140208CanoeDockFL-02220140208CanoeDockFL-02220140208CanoeDockFL-01620140205SunsetOnLake-01820140203NightShotsFL-00820140129IcySunsetFL-03420131201FLnightShots-00220131101FallBarnSpotsy-00820131101FallBarnSpotsy-007-220131101FallBarnSpotsy-005